دفتر ارتباط مردمی آشتیان
ملاك عدل و اقامه ی آن، قانون است ... و ملاك قانون، شرع است . مقام معظم رهبری

1 مهر 1397