آیین نامه اجرایی
ملاك عدل و اقامه ی آن، قانون است ... و ملاك قانون، شرع است . مقام معظم رهبری

30 دی 1397

آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 7 قانون الحاق 5 تبصره به قانون اجراي اصل 85

و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ماده 1ـ به منظور حسن انجام وظايف محوله به رئيس مجلس به شرح مندرج در اصول 85 و 138 قانون اساسي ، «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» تشكيل مي شود .

ماده 2 ـ هيأت داراي رئيس ، اعضاء و كاركنان به تعداد موردنياز خواهد بود .

تبصره ـ اعضاء ثابت و متغير هيأت با حكم رئيس مجلس براي مدت 4 سال انتخاب ميگردند . عزل و قبول استعفاي اعضاء نيـز بـا رئيس مجلس است . تجديـد انتخـاب آنـان بـراي دوره هاي بعدي بلامانع مي باشد .

ماده 3 ـ هيأت به تناسب وظايف خود ، واحدهاي فرعي تشكيل مي دهد . حدود اختيارات و وظايف واحدهاي مزبور توسط اعضاء ثابت تهيه و به تصويب رئيس هيأت خواهد رسيد .

ماده 4 ـ جلسات هيأت دو بار در هفته تشكيل مي شود . در صورت لزوم جلسات فوق العاده تشكيل خواهد شد .

ماده 5 ـ تشكيل و اداره جلسات هيأت و حفظ نظم در مذاكرت و اجراي آيين نامه به عهده رئيس و در غياب ايشان با دبير مي باشد . رئيس هيأت از ميان اعضاء يك نفـر را به عنوان دبـيـر انتخاب و منصوب مي نمايد .

ماده 6 ـ چنانچه تصميم گيري راجع به موضوع نيازمند بررسي هاي بيشتر و استماع اظهارات كارشناسان بيروني يا نمايندگان دستگاههاي اجرايي باشد به تشخيص رئيس هيأت نسبت به دعوت آنان اقدام به عمل مي آيد .

ماده 7 ـ هيأت براي تهيه صورت جلسات و ثبت و ضبط مذاكرات ، يك نفر منشي نياز دارد كه از بين كاركنان توسط رئيس دفتر هيأت انتخاب مي شود .

ماده 8 ـ تعيين خط مشي كلي و نظارت بر انجام مسئوليت هاي هيأت در كليه امور علمي ، پژوهشي ، اداري و اجرائي برعهده رئيس هيأت مي باشد .

ماده 9 ـ رئيس هيأت ضمناً داراي مسئوليتهاي زير نيز مي باشد :

1ـ9ـ ارزيابي و گزارش عملكرد اعضاي هيأت و كاركنان هر شش ماه يكبار به رئيس مجلس .

2ـ9ـ تهيه و تدوين بودجه سالانه هيأت جهت ارائه به رئيس مجلس .

3ـ9ـ نمايندگي هيأت در مقابل دستگاههاي اجرائي .

4ـ9ـ عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و تعيين و پـرداخت وجه به عنوان حق الزحمه ، حق المشاوره و حق عضويت در قبال حضور در جلسات و انجام وظايف محوله .

ماده 10 ـ نظرات و آراء هيأت پس از تدوين و تنقيح ، از طريق رئيس هيأت به اطلاع رئيس مجلس خواهد رسيد .

ماده 11ـ نمودار تشكيلاتي و همچنين تعداد پست هاي سازماني و عناوين آنها ، توسط رئيس هيأت تهيه و پس از تأييد نهائي رئيس مجلس ، لازم الاجراء خواهد بود .

تبصره ـ ضوابط استخدامي ، حقوق ، مزايا و شرايط ترفيع كاركنان هيأت ، همان ضوابط استخدامي مجلس خواهد بود .

ماده 12 ـ رئيس هيأت در كليه اموري كه بر طبق قانون و اين آيين نامه بر عهده هيأت گذاشته شده است در برابر رئيس مجلس مسئول و پاسخگو است .

رئيس هيأت مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به رئيس دفتر و يا هريك از كاركنان واحدهاي تحت مديريت تفويض نمايد . اين تفويض نافي مسئوليت وي نخواهد بود .

ماده 13 ـ رئيس هيأت مكلف است نظر رئيس مجلس را در خصوص مصوبات قانوني ، پس از ثبت و شماره گذاري در دفتر هيأت جهت آگاهي رئيس جمهور ، هيأت دولت يا كميسيون هاي موضوع اصل 138 قانوني اساسي ارسال نمايد .

تبصره ـ به منظور اعمال نظارت و انجام تكاليف قانوني يك نسخه از تصوير نظر رئيس مجلس حسب مورد به دستگاههاي اجرايي ارسال مي گردد .

ماده 14 ـ مندرجات آيين نامه قبلي و ملحقات آن در قسمت مغاير با اين آيين نامه ، از تاريخ تصويب ملغي خواهد بود .

اين آيين نامه مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره به تصويب رسيد .

علي لاريجاني

رئيس مجلس شوراي اسلامي