ملاك عدل و اقامه ی آن، قانون است ... و ملاك قانون، شرع است . مقام معظم رهبری

30 دی 1397

  • دکتر صلاحی
  • امام
  • رهبر